مرور مصاحبه شغلی

مصاحبه شغلی

متد مصاحبه STAR چیست؟

تصور کنید که در یک مصاحبه کاری حضور دارید. در راه رسیدن به محل مصاحبه با مشکلی مواجه نشده‌اید و اکنون که در جلسه…