آزمون‌های مهارتی
آزمون‌های روانشناسی

تست‌های ایران‌تلنت

آزمون‌ها در ایران‌تلنت بر اساس دو گروه اصلی روانشناسی و مهارت‌سنجی دسته‌بندی شده که آزمون‌های روانشناسی شامل آزمون‌های شخصیت‌شناسی و هوش و استعداد است و آزمون‌های مهارتی شامل آزمون‌هایی برای ارزیابی مهارت‌های تخصصی، نرم و عمومی در هر گروه شغلی است.