چرا آزمون انگیزه کاری ایران تلنت

مقایسه نتایج
با استفاده ازنتایج این آزمون می‌توانید، مهارت خود در زمینه حل مسئله را با جامعه آماری بزرگ ایران‌‌تلنت مقایسه کنید.
سوالات استاندارد
سوالات این آزمون توسط بهترین کارشناسان حوزه روانشناسی، طراحی شده است.
دقت بالا
برای تعیین میزان صحت و دقت آزمون ، روایی و پایایی آن، توسط گروه خبره ای از طراحان آزمون بررسی شده است.
feature
feature

ویژگی‌های آزمون انگیزه کاری ایران‌تلنت

  • این آزمون ایران‌تلنت، توسط برترین روانشناس های بین المللی طراحی شده است. سوالات و نتایج این آزمون منطبق بر آخرین تحقیقات و پیشرفت ها در این حوزه می باشد.
  • سوالات این آزمون به نحوی طراحی شده اند تا با شبیه سازی موقعیت های کاری و چالش های شغلی موجود، انگیزه فردی افراد نیز سنجیده شود.
  • این آزمون برای ارزیابی انگیزه فردی طراحی شده است و شرکت ها برای استخدام و ارزیابی کارمندان، می توانند از این تست مهارتی استفاده کنند .
  • این آزمون نمونه مشابه داخلی ندارد و برای اولین بار توسط گروه طراحی تست های ایران تلنت توسعه داده شده است.

تست‌های پیشنهادی

این آزمون‌ها هم برای نشان دادن مهارت‌های شما پیشنهاد می‌شود

همه تست‌ها

سوالات متداول