مرور عمومی

عمومی

شرایط ورود به رشته عمران چیست؟

مهندسان عمران افرادی هستند که طراحی و ساخت سازه‌های بزرگ را برعهده دارند و به ساخت زیرساخت‌هایی مانند جاده‌ها، تصفیه خانه‌های آب و تونل‌ها کمک می‌کنند. مهندسان عمران، به عنوان ناظر در ساخت جاده‌ها و سیستم های آبرسانی، طراحی و نظارت بر…