سرپرست توسعه و نگهداشت

آسياتک

تهران

منتشر شده 1 ماه پیش

توضیحات

● استقرار و کاربست استراتژی‌های مدیریت استعداد همراستا با استراتژی‌های سازمانی. ● انظارت بر استقرار و پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت عملکرد. ● طراحی و ارائه روش‌های مؤثر در نگهداشت کارکنان. ● مشارکت در تدوین کارراهه شغلی کارکنان. ● مشارکت در برگزاری رویدادهای جشن و موفقیت‌های سازمانی و خبرنامه داخلی سازمان. ● مشارکت در تدوین و اجرای برنامه‌های تیم‌سازی در سازمان. ● سازماندهی و توزیع نظرسنجی‌های مربوط به تعلق سازمانی کارکنان. ● مشارکت در تدوین شناسنامه شغلی مشاغل سازمان. ● اجرا و مدیریت برنامه‌های یادگیری و توسعه سالانه. ● طراحی نظام انگیزشی کارکنان. ● آموزش مدیران جهت مشارکت در برنامه‌های مدیریت عملکرد. ● جمع آوری، تلفیق، تحلیل و گزارش‌دهی نتابج عملکرد کارکنان. ● هماهنگی و سازماندهی برنامه‌های جانشین پروری. ● نظارت بر اجرای کانون‌های ارزیابی و ارائه IDP جهت توسعه افراد. ● مشارکت در طبقه‌بندی مشاغل سازمان. ● تدوین نقشه مهارت سازمان و تعیین شکاف شایستگی بین شایستگی‌های مورد انتظار و شایستگی‌های موجود افراد. ● ایجاد فضای مثبت در تیم بوسیله حل تعارض‌ها و اختلاف‌ها. ● ایجاد انگیزه در اعضای تیم از طریق تعامل و ارتباط مؤثر. ● ارزیابی دستاوردهای فردی و تیمی اعضای تیم. ● هماهنگی فعالیت‌های مرتبط با توسعه مسیر شغلی اعم از ارتقاء و جابه‌جایی شغلی. ● طراحی و تدوین فرم‌ها، دستورالعمل‌ها و فرایندهای مرتبط با توسعه و نگهداشت کارکنان.

پیش‌نیازها

● مسلط به مدیریت عملکرد کارکنان. ● توانمند در رویکردهای یادگیری و توسعه کارکنان. ● توانمند بر فرایندهای منابع انسانی. ● آشنایی با طبقه بندی مشاغل. ● مسلط به متدهای نگهداشت کارکنان. ● توانمند بر متدهای ارزیابی کارکنان و ارائه IDP. ● آشنایی با متدهای سنجش و تحلیل تعلق و رضایت شغلی.

نوع استخدام

  • تمام وقت

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،