مدیر برنامه‌ریزی و کنترل پروژه

شرکت پیشرو فعال در حوزه نفت و گاز

تهران

منتشر شده 8 ماه پیش

توضیحات

ﺷﺎﻏﻞ در اﻳﻦ ﺷﻐﻞ وﻇﻴﻔﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺗﺪوﻳﻦ ﺧﻂ مشی‌ﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮوژه در ﺣﻮزه‌ﻫﺎی زﻣﺎن، ﻫﺰﻳﻨﻪ و رﻳﺴک ﭘﺮوژه و ﺗﺠﻤﻴﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻮرﺗﻔﻮﻟﻴﻮی ﭘﺮوژه‌ﻫﺎ و ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد. شرح شغل: ● پیگیری و بررسی پیشرفت پروژه‌ها. ● تهیه گزارش پروژه. ● برآورد بودجه. ● شناسایی و ارزیابی ریسک پروژه‌ها و اقدامات اصلاحی. ● پیگیری عملکرد پروژه و نظارت بر کیفیت.

پیش‌نیازها

● داشتن حداقل 10 سال سابقۀ کاری. ● داشتن مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته‌های مهندسی صنایع، مدیریت پروژه، مهندسی عمران، یا مدیریت صنعتی. ● آشنایی با مبانی مديريت پروژه‌های ساختمانی و روشهای اجرايی ساختمانی. ● آشنایی كامل با مباحث برنامه‌ريزی و كنترل پروژه‌های ساختمانی. ● تسلط بر امور برنامه ریزی و تدوین برنامه های زمانبندی. ● تسلط بر تحلیل مسیر بحرانی. ● تسلط بر روش های آنالیز تاخیرات. ● تسلط بر مراحل احداث ساختمان و پروژه سرمایه گذاری. ● تسلط بر امور کنترل پروژه و گزارش دهی. ● آشنایی با مدیریت هزینه و مدیریت ریسک پروژه‌ها. ● تسلط بر استاندارد PMBOK. ● آشنایی با نرم افزارهای عمومی و نرم‌افزارهای مديريت پروژه.

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،