کارشناس سیستم‌ها و روش‌ها

سوپر پایپ تهران

منتشر شده 1 ماه پیش

توضیحات

 • طراحی فرآیندها.
 • ثبت مستندات.
 • تهیه مستندات سازمانی.
 • انجام فرآیندهای ممیزی داخلی.
 • تحلیل داده‌ها.
 • انجام امو مربوط به نظام پیشنهادات.
 • پیگیری و نظارت بر پروژه‌ها.

پیش‌نیازها

 • مسلط به فرآیندهای مدیریت ریسک و فرصت.آشنایی با چارچوب‌های فرآیندی APQC.مسلط به مفاهیم BPM و استانداردها.مسلط به اصول تهیه مستندات سازمانی.مسلط به استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت ایزو 14001، 45001 و 9001.مسلط به فرآیندهای ممیزی داخلی.مسلط به فرآیندهای مدیریت ریسک و فرصت.آشنایی با تکنیک‌هامسلط به فرآیندهای مدیریت ریسک و فرصت.
 • آشنایی با چارچوب‌های فرآیندی APQC.
 • مسلط به مفاهیم BPM و استانداردها.
 • مسلط به اصول تهیه مستندات سازمانی.
 • مسلط به استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت ایزو 14001، 45001 و 9001.
 • مسلط به فرآیندهای ممیزی داخلی.
 • مسلط به فرآیندهای مدیریت ریسک و فرصت.
 • آشنایی با تکنیک‌های آماری و تحلیل داده‌ها.
 • آشنایی با نظام پیشنهادات.
 • آشنایی با اصول مدیریت پروژه.
 • مسلط به Bizagi ،Visual Paradigm ،SPSS ،MS Project.ی آماری و تحلیل داده‌ها.آشنایی با نظام پیشنهادات.آشنایی با اصول مدیریت پروژه.مسلط به Bizagi ،Visual Paradigm ،SPSS ،MS Project.

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،

محاسبه‌کننده حقوق

چقدر حقوق بگیرم؟