کارشناس ارشد کنترل پروژه و برنامه‌ریزی

نورسان انرژي آريا

تهران

منتشر شده 4 ماه پیش

توضیحات

● تهيه گزارشات ادواری روزانه، هفتگی، ماهيانه و گزارشات خاص. ● تهيه گزارشات ارسالی به كارفرما و مشاور. ● تهيه فرم‌ها و گزارشات داخلی از كارگاه و شرایط پیشرفت پروژه. ● تهيه برنامه اجرايی پروژه. ● مطالعه قرارداد به منظور آشنايی با فرمهای قراردادی در رابطه با برنامه. ● تهيه برنامه‌های زمانبندی در سطوح پائين WBS با تخصيص منابع. ● به روز كردن برنامه‌های تهيه شده (مانند برنامه زمانبندی پروژه). ● مقايسه وضعيت موجود با الزامات و برنامه زمانبندی و تعيين مغايرت‌ها و شناسايی انحرافات عملكرد پروژه، دلايل انحرافات و توصيه اقدامات اصلاحی و پيشگيرانه مناسب جهت دستيابی به اهداف پروژه. ● تشكيل چك ليست‌های پيگيری در خصوص فعاليت‌های بحرانی. ● بازديد و اخذ گزارشات و اطلاعات از سايت و واحدهای پروژه در سايت. ● تهيه برنامه مصالح و ارائه به واحد تداركات جهت خريد. ● ايجاد و به روز رسانی بانكهای اطلاعاتی از قبيل نيروی انساني، ماشين آلات، بتن ريزی،‌ سيمان و غیره. ● تهيه گزارش خلاصه بازديد جهت Claimهای احتمالی آينده. ● تهيه صورت وضعيت‌های پيشرفت كار. ● ثبت منابع مصرف شده پروژه. ● برآورد احجام و مقادير كارها. ● ثبت و اعلام مسائل و گلوگاه‌های پروژه در صورتجلسات.

پیش‌نیازها

● تسلط بر نرم افزار کنترل پروژه مایکروسافت پروجکت و اکسل. ● تسلط بر تعریف و کنترل زمان، هزینه‌ها و منابع فعالیت‌های پروژه. ● تسلط بر استخراج گزارشات دوره‌ای و گزارش نویسی دوره‌ای پروژه‌ها. ● آشنایی با پروژه‌های صنعتی و نحوه شکست فعالیت‌ها و هزینه‌های آنها. ● تسلط بر تهیه گزارش از فایل‌های زمان بندی. ● تسلط بر زمان بندی مجدد کارهای باقیمانده پروژه‌ها در صورت نیاز. ● روحیه کار تیمی و همکاری بالا. ● امکان بازدیدهای دوره‌ای از پروژه‌ها. ● حداقل 5 سال سابقۀ کاری.

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،

محاسبه‌کننده حقوق

چقدر حقوق بگیرم؟