Strategy and Market Research Manager

Goldiran

Tehran

Posted 12 days ago

توضیحات

● برنامه‌ریزی و ایجاد تقویم «تحقیقات بازار» متناسب با اهداف و برنامه‌های استراتژیک سازمان. ● طراحی روش جمع‌آوری اطلاعات با توجه به نیاز تحقیقاتی و پرسش‌های مطرح شده. ● مدیریت پروژه‌های تحقیقات بازار در دست اجرا. ● تحلیل داده‌ها و ارائه نتایج حاصل از تحقیقات. ● پیشنهاد استراتژی‌های میان و بلند مدت به مدیر کسب‌وکار و مدیران محصول. ● تهیه داده‌های مربوط به قیمت محصولات در بازار و مقایسه آن با سایر رقبا. ● تهیه و تحلیل گزارش‌ها مورد نیاز سازمان. ● برنامه‌ریزی سالانه و ماهانه بودجه مربوط به «تحقیقات بازار» و پیگیری از تحقق آن‌ها. ● برنامه‌ریزی نیازسنجی اطلاعات مورد نیاز سازمان از طریق برقراری ارتباط مؤثر با سایر واحدها (فروش، بازاریابی و غیره).

پیش‌نیازها

● مهارت برقراری ارتباطات مؤثر. ● مهارت‌های رهبری و مدیریت کار تیمی. ● آشنایی با تکنیک‌های حل مسئله. ● توانایی ارائه راهبرد اجرایی با تحلیل داده. ● مسلط به بازار هدف و رقبا. ● داشتن حداقل چهار سال سابقۀ کاری مرتبط.

To see more jobs that fit your career