توضیحات

 • طراحی و تولید مدارک مهندسی بخش فرآیند طبق دستورالعمل مربوطه.
 • کامنت‌گذاری و صحه‌گذاری مدارک مهندسی بخش فرآیند طبق دستورالعمل مربوطه.
 • تهیه گزارشات مهندسی بخش فرآیند.
 • کنترل، نظارت و پیگیری مدارک تهیه شده توسط وندورها و شرکت‌های سازنده Outsource.
 • نگهداری و طبقه‌بندی اطلاعات مربوط به طراحی مدارک فرآیندی.
 • همکاری با سایر بخش‌های مهندسی در تهیه و طراحی مدارک.
 • حضور در سایت پروژه در مواقع مقتضی.
 • حضور در جلسات مهندسی شرکت.
 • حضور در جلسات کارفرما و مشاور در مواقع مقتضی.
 • همکاری در تهیه مدارک فنی و مهندسی اسناد مناقصه.

پیش‌نیازها

 • آشنایی با استانداردها و Specificationهای دیسیپلین فرآیند (NIOEC و IPS) در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی.
 • آشنایی با نرم‌افزارهای شبیه‌سازی فرآیندهای نفت، گاز و پتروشیمی.
 • حداقل پنج سال سابقه فعالیت در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی.
 • سابقه فعالیت در پروژه‌های EPC.

To see more jobs that fit your career