Training and Development Expert

Asiatech Inc.

Tehran

Posted a month ago

توضیحات

● مشارکت در اجرای کانون‌های ارزیابی و تهیه IDP. ● استقرار و پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت عملکرد. ● ارتقاء برند کافرمایی سازمان از طریق برقراری ارتباط با دانشگاه‌ها و انجمن‌ها. ● اجرای فرآیندهای توسعه و تدوین کارراهه شغلی کارکنان. ● مشارکت در برگزاری رویدادهای جشن و موفقیت‌های سازمانی و خبرنامه داخلی سازمان. ● مشارکت در اجرای برنامه‌های تیم‌سازی در سازمان. ● سازماندهی و توزیع نظرسنجی‌های مربوط به تعلق سازمانی کارکنان. ● مشارکت در تدوین شناسنامه شغلی مشاغل سازمان. ● اجرای برنامه‌های یادگیری و توسعه سالانه. ● اجرای روش‌های مؤثر در نگهداشت کارکنان. ● مشارکت در آموزش مدیران جهت مشارکت در برنامه‌های مدیریت عملکرد. ● جمع‌آوری، تلفیق، تحلیل و گزارش‌دهی نتابج عملکرد کارکنان. ● هماهنگی و اجرای برنامه‌های جانشین‌پروری. ● اجرای نظام‌های انگیزشی تدوین شده. ● مشارکت در طبقه‌بندی مشاغل سازمان. ● تدوین نقشه مهارت سازمان و تعیین شکاف شایستگی بین شایستگی‌های مورد انتظار و شایستگی‌های موجود افراد. ● مشارکت در پایش آموزش‌های HSE.

پیش‌نیازها

● مسلط به مدیریت عملکرد کارکنان. ● توانمند در رویکردهای یادگیری و توسعه کارکنان. ● توانمند در فرآیندهای منابع انسانی. ● آشنایی با طبقه‌بندی مشاغل. ● مسلط به روش‌های نگهداشت کارکنان. ● توانمند در روش‌های ارزیابی کارکنان و ارائه IDP. ● توانمند در روش‌های سنجش، تحلیل تعلق و رضایت شغلی.

نوع استخدام

  • تمام وقت

رده سازمانی

جزییات

To see more jobs that fit your career