Telephone and SMS Sales Supervisor

Asiatech Inc.

Tehran

Posted 2 months ago

توضیحات

● مشارکت در تعیین برنامه‌های قیمت و نرخ تخفیف و تعیین بودجه. ● ارائه مشاوره به مشتریان در خصوص تجهیزات مرتبط با خدمات ارائه شده و ارائه راهکار متناسب با نیاز مشتریان. ● مذاکرات جهت رفع کلیه موانع به منظور افزایش میزان فروش و تسهیل ارائه خدمات. ● کنترل فرآیند عقد و تمدید قراردادهای خدمات قابل ارائه در حوزه‌های تلفن و SMS. ● تهیه و بررسی گزارش‌های آماری برای شناسایی و تعیین علل مشکلات. ● کنترل و پایش سرویس‌ها و خدمات ارائه شده توسط شرکت‌های رقبا و ارائه پیشنهادات بهبود خدمات و سرویس‌های موجود. ● تدوین چارچوب اولیه قراردادها برای خدمات و سرویس‌های جدید.

پیش‌نیازها

● توانمند در مدیریت ارتباط با مشتریان. ● آشنایی با اصول بازاریابی و تبلیغات. ● توانمند در اصول و فنون مذاکره. ● توانمند در اصول روان‌شناسی فروش. ● آشنایی با تجزیه‌وتحلیل بازاریابی. ● آشنایی با +Network. ● آشنایی با برنامه‌ریزی و مدیریت کسب‌وکار. ● توانمند در اصول عقد قرارداد و قوانین و مقررات تجارت داخلی. ● شناخت زیرساخت‌های شبکه‌ای تلفن و SMS.

To see more jobs that fit your career