Senior Systems and Methods Expert

kani Rush

Tehran

Posted 2 months ago

توضیحات

● پیاده‌سازی استاندارد ISO 9001. ● شناسایی و استخراج فرآیندهای سازمان. ● تدوین و بازنگری مستندات مورد نیاز فرآیندها از طریق مستندسازی شامل روش اجرایی، دستورالعمل و فرم‌ها. ● پیگیری اقدام اصلاحی و پیشنهادهای بهبود به منظور حذف عدم انطباق‌های بالفعل. ● شناسایی ریسک‌ها و فرصت‌های فرآیندهای سازمان و اقدام جهت کنترل آن‌ها. ● سازماندهی، اجرا و ارائه گزارش ممیزی‌های داخلی، ممیزی‌های بیرونی و بازرسی‌های مربوطه.

پیش‌نیازها

● مسلط به شناسایی و استخراج فرآیندهای سازمان. ● مسلط به BPMN2. ● مسلط به ممیزی درون سازمانی. ● مسلط به اصول مستندسازی. ● مسلط به بازنگری و تدوین رویه‌های اجرایی و پایش شاخص های فرآیند. ● مسلط به پیاده‌سازی استاندارد ISO9001:2015. ● آشنایی با مایکروسافت آفیس. ● داشتن حداقل پنج سال سابقۀ کاری. ● داشتن مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته‌های مهندسی صنایع. ● توانایی تجزیه‌وتحلیل سیستم‌های جاری و بررسی فرآیند عملیاتی. ● توانایی تهیه گزارش‌های مرتبط برای مدیریت. ● توانمند در ارزیابی و بهبود مستمر.

To see more jobs that fit your career