Production Planner

Dayan Bartar Arena

Robat Karim

Posted 2 months ago

توضیحات

مستندسازی، داشبوردسازی، تعیین KPIهای عملیاتی مهم در خط تولید و پایش و اندازه‌گیری آن‌ها و همچنین انجام مطالعات کارسنجی و تهیه برنامه‌های روزانه و هفتگی و ماهیانه تولید و نظارت روزانه بر حسن انجام آن‌ها از مسئولیت‌های کلیدی این نقش است.

پیش‌نیازها

● داده‌پرداز و تحلیلگر. ● دقیق و منظم در زمان‌بندی ارائه گزارش‌ها و امور مربوطه. ● روحیه و تفکر پرسشگری. ● روحیه کار تیمی و حمایتی. ● داشتن حداقل یک سال فعالیت در واحد برنامه‌ریزی تولید. ● مهارت داده‌های تولید. ● آشنایی با مایکروسافت آفیس.

To see more jobs that fit your career