چرا آزمون مهارت تفکر انتقادی ایران‌تلنت؟

مقایسه نتایج
با استفاده از نتایج این آزمون می‌توانید، مهارت خود در زمینه تفکر انتقادی را با جامعه آماری بزرگ ایران‌‌تلنت مقایسه کنید.
سوالات استاندارد
سوالات این آزمون توسط بهترین کارشناسان حوزه روانشناسی طراحی شده است.
دقت بالا
برای تعیین میزان صحت و دقت آزمون، روایی و پایایی آن، توسط گروه خبره‌ای از طراحان آزمون بررسی شده است.
feature
feature

ویژگی‌های تست تفکر انتقادی ایران‌تلنت

  • آزمون تفکر انتقادی ایران‌تلنت، توسط کارشناسان حرفه‌ای حوزه روانشناسی، طراحی شده است. سوالات و نتایج این آزمون منطبق بر آخرین تحقیقات و پیشرفت‌ها در این حوزه می‌باشد.
  • سوالات این آزمون به نحوی طراحی شده‌اند تا با شبیه‌سازی موقعیت های کاری و چالش‌های شغلی موجود، همزمان مهارت تصمیم گیری افراد نیز سنجیده شود.
  • این آزمون برای ارزیابی مهارت تفکر انتقادی طراحی شده است و شرکت‌ها برای استخدام و ارزیابی کارمندان، می‌توانند از این تست مهارتی استفاده کنند.
  • این آزمون نمونه مشابه داخلی ندارد و برای اولین بار توسط گروه طراحی تست‌های ایران تلنت توسعه داده شده است.

تست‌های پیشنهادی

این آزمون‌ها هم برای نشان دادن مهارت‌های شما پیشنهاد می‌شود

همه تست‌ها

سوالات متداول