چرا آزمون پیروی از دستورالعمل‌ها ایران‌تلنت؟

مقایسه نتایج
با استفاده از نتایج این آزمون می‌توانید میزان مهارت خود را با جامعه آماری بزرگ ایران‌‌تلنت مقایسه کنید.
سوالات استاندارد
سوالات این آزمون توسط بهترین کارشناسان حوزه کار طراحی شده است.
دقت بالا
برای تعیین میزان صحت و دقت آزمون، روایی و پایایی آن، توسط گروه خبره‌ای از طراحان آزمون بررسی شده است.
feature
feature

ویژگی‌های تست پیروی از دستورالعمل‌ها ایران‌تلنت

  • آزمون پیروی از دستورالعمل‌ها ایران‌تلنت، توسط کارشناسان حرفه‌ای حوزه روانشناسی، طراحی شده است. سوالات و نتایج این آزمون منطبق بر آخرین تحقیقات و پیشرفت‌ها در این حوزه می‌باشد.
  • سوالات این آزمون به نحوی طراحی شده‌اند تا با شبیه سازی موقعیت های کاری و چالش‌های شغلی موجود، همزمان مهارت تصمیم گیری افراد نیز سنجیده شود.
  • این آزمون برای ارزیابی مهارت پیروی از دستورالعمل‌ها طراحی شده است و شرکت ها برای استخدام و ارزیابی کارمندان، می‌توانند از این تست مهارتی استفاده کنند.
  • این آزمون نمونه مشابه داخلی ندارد و برای اولین بار توسط گروه طراحی تست‌های ایران تلنت توسعه داده شده است.

تست‌های پیشنهادی

این آزمون‌ها هم برای نشان دادن مهارت‌های شما پیشنهاد می‌شود

همه تست‌ها

سوالات متداول