کارشناس کنترل پروژه

به پرداز همراه سامانه اول (بهسا) تهران

منتشر شده 2 ماه پیش

Job Description

 • Preparing WBS, Gantt Chart, and time schedules.
 • Project control at an advanced level.
 • Preparing reports at an advanced level.
 • Actions related to coordination of testing and installation at an advanced level.
 • Monitoring requirements and activity in Jira at an advanced level.

Requirements

 • Good practice in Jira.
 • Hands-on skills in MSP.
 • Hands-on skills in SCRUM.
 • Hands-on skills in PMBOK, BABOK, and ITIL.
 • Good performance management.
 • Familiar with the Power BI, and Primavera.
 • Effective communication skills.
 • Good teamwork skills.

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،