کارشناس HSE

دنون لبني پارس

قزوین

منتشر شده 2 ماه پیش

توضیحات

هدایت و رهبری تیم کارخانه در اجرای قوانین داخلی HSE و نیازمندی‌های دنون طبق استانداردها و انتظارات جهت بهبود سطح HSE و انجام ارزیابی (WISE و 12S) به صورت ماهیانه همراه با ایجاد فرهنگ ایمنی و ایجاد تفکر پیشگیری حوادث صفر در افراد سازمان. وظایف کلیدی: ● اطمینان از اجرای کلیۀ نکات ایمنی توسط افراد سازمان در کارخانه و انبارها. ● انجام ارزیابی‌های مکرر ماهیانه WISE ،12S و تهیه اکشن‌پلن و گزارش بستن گپ‌ها در واحدهای مختلف سازمان. ● استفاده بهینه از بودجه جهت ارتقاء شرایط ایمنی و بستن گپ‌ها. ● پیگیری انجام آموزش‌های مکرر و به روز بودن دانش و حافظه افراد در زمینه‌های ایمنی و سلامت. ● تعریف پروژه و اکشن‌ها جهت تطابق با شرایط زیست محیطی و پیگیری مداوم مکاتبات و کارهای درخواستی از سوی ادارات و سازمان‌های دولتی.

پیش‌نیازها

مهارت‌های رفتاری: ● قابلیت کار در محیط‌های پرچالش و کار کردن با تیم‌های مختلف و هدایت و راهبری آن‌ها جهت رسیدن به اهداف سازمان. ● انعطاف‌پذیری و هدایت تغییرات در سازمان. مهارت‌های فنی: ● آشنایی با ابزارهای حل مسئله. ● آشنایی با انجام ارزیابی خطر یا ریسک و LOTO Application. ● آشنایی با مدیریت شرایط بحرانی ایمنی.

نوع استخدام

  • تمام وقت

رده سازمانی

نوع استخدام

  • تمام وقت

رده سازمانی

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،