مدیر مالی

بدر فود (هوفرد) تهران

منتشر شده 1 ماه پیش

توضیحات

 • نظارت و کنترل بر تهیه صورت‌های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری و اطلاعات موجود در دفاتر به منظـور اطمینـان از صـحت صورت‌های مالی ارائه شده.
 • ارائه گزارش‌های مالی (بودجه بندی، نقدینگی، دارایی‌ها، مالیات و بدهی) بر اساس اطلاعات موجود در دفاتر به منظور آگاهی مدیران و تصمیم‌گیران برای اتخاذ رویکرد مناسب.
 • کنترل و نظارت بر جریان نقدینگی بر اساس بودجه و اولویت‌بندی نیازها و اهداف به منظـور تخصـیص بهینـه نقـدینگی بـر اسـاس اولویت‌های شرکت.
 • نظارت بر ثبت حساب‌ها و نگهداری دفاتر قانونی و اسناد بر اساس آیین‌نامه تحریـر دفـاتر بـه منظـور اطمینـان از ثبـت و بـه موقـع رویدادهای مالی.
 • کنترل حساب‌های دریافتی و پرداختی شرکت و پیگیری مغایرت‌ها بر اساس صورت مغایرت و تطبیق حساب‌ها جهت شـفاف‌سـازی حساب‌ها و فعالیت‌های مالی.
 • تهیه و بازنگری آیین‌نامه‌های مالی بر اساس آیین‌نامه معاملات به منظور ساماندهی فعالیت‌های اداری و مالی.
 • کنترل و نظارت بر کلیه پرداخت‌ها (حقوق و مزایا، صورت وضعیت و غیره) بر اساس آیین‌نامه‌ها، مقررات و قوانین مربوطه به منظور پرداخت به موقع طلب ذی‌نفعان.
 • تجزیه‌وتحلیل داده‌ها.
 • تهیه گزارش تراز ماهانه و صورت‌های مالی سه ماهه.
 • تهیه اظهارنامه مالیاتی و اطمینان از پرداخت صحیح و به موقع.
 • ثبت، ضبط و طبقه‌بندی کلیه حساب‌ها و اسناد دفاتر و ارائه گزارشات.
 • رهبری و توسعه (سازماندهی) تیم مالی.

پیش‌نیازها

 • مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته حسابداری یا سایر رشته‌های مرتبط. 
 • ده سال سابقه کاری (پنج سال سابقه مدیریتی. 
 • سابقه در صنعت غذایی و پخش مزیت محسوب می‌گردد.
 • سطح پیشرفته در ورد و اکسل. 

نوع استخدام

 • تمام وقت

رده سازمانی

جزییات

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،