Systems and Methods Expert

Badkoobeh

Tehran

Posted 2 months ago

توضیحات

● برنامه‌ریزی فرآیندها و عملکردها (APQC ،SIPOC ،KPI ،OKR ،ERP ،5S ،4P). ● تهیه و تدوین گزارش‌های مدیریتی. ● شرکت در جلسه‌های فنی.

پیش‌نیازها

● مسلط به PBI. ● شناخت کاملی از CRM. ● توانایی تحلیل سیستم. ● مسلط به فرآیندها و دستورالعمل‌ها. ● دقت به جزئیات و دارای دید سیستمی. ● مسلط به مستندسازی فرآیندهای سازمانی با استفاده از دانش BPMN. ● مسلط به اصول ممیزی داخلی. ● آشنایی با مباحث مدیریت ریسک و اصول برنامه‌ریزی استراتژیک. ● آشنایی با دستورالعمل‌نویسی. ● توانایی کار گروهی. ● آشنایی با مدیریت و کنترل پروژه. ● آشنایی با فرآیندهای سازمانی. ● مسلط به ابزارهای مدل‌سازی فرآیندها. ● مسئولیت‌پذیر. ● منضبط و دقیق. ● با انگیزه.

To see more jobs that fit your career