Software Analyst

KICCC (Iran Kish Credit Card Company)

Tehran

Posted 4 months ago

توضیحات

● ارائه مستمر گزارش‌های روند پیشرفت و بازدهی تیم‌ها به بخش‌های مختلف سازمان. ● آماده کردن و ارائه گزارش‌های مدیریتی در ارتباط با پیشرفت و موفقیت پروژه‌ها. ● مدیریت درخواست‌ها بر اساس فعالیت‌های در دست اقدام و آینده تیم توسعه و اولویت‌های اعلام شده. ● پیگیری تسک‌ها و هرگونه برنامه ریزی در کنترل پروژه‌های محوله. ● پیگیری مستمر کارها و شناسایی موانع، ریشه یابی و اقدام به رفع آنها.

پیش‌نیازها

● مسلط به متدلوژی اسکرام. ● آشنا با Jira و دیگر ابزارهای مرتبط با مدیریت محصول نرم افزاری. ● توانایی تعامل با تیم های مختلف سازمان جهت دریافت نیازمندی‌ها. ● داشتن روحیه سازگار و انعطاف پذیر جهت کار در کنار تیم.

To see more jobs that fit your career