Quality Control Manager

Pars Darou

Tehran

Posted 2 months ago

توضیحات

 • تنظیم برنامه اجرایی کار واحد تحت نظارت بر اساس سیاست‌ها و خط‌مشی‌های تعیین شده.
 • تقسیم کار با افراد تحت سرپرستی و نظارت بر نحوه انجام کار آنان.
 • حضور در جلسات و مباحث مربوط به آزمایشگاه کنترل کیفیت.
 • نظارت بر فرایند کنترل کیفیت، ایمنی و امور فنی و تخصصی آزمایشگاهی با رعایت اصول GLP.
 • نظارت بر تدوین و تصویب مستندات مورد نیاز آزمایشگاه.
 • نظارت بر امور دستگاهی، کالیبراسیون و حفظ نگهداری تجهیزات و پیگیری آن‌ها.
 • نظارت بر انجام آزمون‌های مهارت‌آزمایی و ارائه گزارش نهایی.
 • نظارت مستقیم بر نتایج آزمون و بررسی و تایید و صدور دستور تکرار آزمون و تصمیم‌گیری نهایی.
 • بررسی و امضای برگه نتایج آزمون با در نظر گرفتن کلیه شرایط علمی و فنی.
 • رسیدگی به شکایات و پاسخگویی به مراجع ذیربط در ارتباط با فعالیت‌های آزمایشگاهی.
 • تلاش و برنامه‌ریزی در جهت حفظ گواهی‌ها و اکرودیته‌های موجود و اخذ گواهینامه‌های جدید.
 • برنامه ریزی‌ها و پیگیری گاپای مورد نظر بازرس‌های داخلی و خارجی.
 • همکاری با سایر واحدهای مرتبط جهت پیشبرد اهداف شرکت.
 • انجام Troubleshooting در زمان ایجاد مشکلات مطروحه.

پیش‌نیازها

 • سابقه کار در آزمایشگاه شرکت‌های داروسازی با سمت کارشناس.
 • پروانه داروسازی آزاد جهت تصدی مسئولیت فنی آزمایشگاه.
 • آشنایی با سیستم‌های مدیریت کیفیت (دوره‌های GMP ،GLP ،Method Validation ،Process Validation ،Qualification).
 • آشنایی با کار با فارماکوپه‌های دارویی.
 • حداقل دکتری داروسازی و حداکثر PHD.

To see more jobs that fit your career