Training Expert

Mofid Securities Tehran

Posted 8 months ago

توضیحات

 • نیازسنجی آموزشی.
 • تدوین و اجرای IDP.
 • اقدامات جانشین‌پروری.
 • اجرا، ارزیابی و نظارت بر اقدامات و فعالیت‌های آموزشی.
 • اجرای تمامی اقدامات مرتبط با فرآیند مدیریت آموزش شامل نیازسنجی، برنامه‌ریزی، اجرا و سنجش و ارزشیابی دوره‌ها در سازمان بر اساس رویه‌ها و دستورالعمل‌ها.

پیش‌نیازها

 • قدرت مذاکره.
 • قدرت تعامل اثربخش.
 • آشنایی با زبان انگلیسی.
 • آشنایی کامل با استانداردهای آموزش.
 • توانایی تدریس دوره‌های توسعه فردی.
 • سابقه کار در شرکت‌های حوزه دیجیتال مزیت محسوب می‌گردد.

نوع استخدام

 • تمام وقت

جزییات

To see more jobs that fit your career