توضیحات

 • تعیین جهت‌گیری‌ های سازمان در خصوص کارکنان
 • پیشنهاد ضوابط دستورالعمل‌های جدید مطابق با نیازهای شرکت
 • توسعه منابع انسانی در جهت رسیدن به اهداف مشخص‌شده
 • بازنویسی برنامه پرداخت حقوق

پیش‌نیازها

 • اطلاع کافی داشتن درباره قوانین استخدام و قوانین حقوق و دستمزد
 • آشنا بودن با روانشناسی و روابط عمومی
 • داشتن توانایی برنامه ریزی، آینده نگری و مدیریت فرایند های داخل کسب و کار
 • آشنا بودن با نفر افزار های مدیریت منابع انسانی و سیستم های مربوط با آن
 • خلاق، همدل و

نوع استخدام

 • تمام وقت

رده سازمانی

جزییات

نوع استخدام

 • تمام وقت

رده سازمانی

To see more jobs that fit your career