جدید
حذف فیلترها
5 ساعت پیش

توضیحات

  • نظارت بر اجرای پروژه های ساختمانی.
  • نظارت بر توسعه و نگهداری ساختمان.
  • پیگیری تمام پروژه‌های محوله.
  • نظارت برعملکرد پرسنل اجرایی.

پیش‌نیاز:

  • آگاهی از فرآیندهای تامین و نگهداری تجهیزات.