فیلترها:

گروه شغلی

استان

صنعت

رده سازمانی

تحصیلات

زمان درج شغل

حذف فیلترها
مدیرعامل (تهران)

افزون روان فرآیند

تهران
منتشر شده 8 ساعت پیش

توضیحات

⸎ تدوین برنامه و بودجه در راستای تحقق اهداف کلان و استراتژیک ⸎ مدیریت عملیات و تصمیمات مهم و اثر گذار بر شرکت ⸎ توسعه برنامه های عملیاتی و راهبردهای شرکتی ⸎ پیاده سازی برنامه های راهبردی مصوب شده هیئت مدیره ⸎ نظارت بر اقدامات و عملیات مدیران اجرایی شرکت به منظور تحقق استراتژِی ها و اهداف سازمان ⸎ مدیریت برنامه ریزی منابع ⸎ انجام مذاکره و عقد قراردادها و پیمان های سازمانی ⸎ همسوسازی ساختار با اهداف سازمانی ⸎ تدوین رهنمودها، خط مشی های اجرای و رویه های شرکتی ⸎ تدوین گزارشات مالی و مدیریتی مورد نیار هیئت مدیره ⸎ ایجاد روابط سازنده با شرکا و ذِی نفعان کلیدی ⸎ تحلیل مشکلات شرکت و ارائه راهکارهای مناسب جهت رشد و توسعه پایدار شرکت

پیش‌نیازها

تجارب کاری ⸎ سابقه تصدی در هییت مدیره، مدیریت عامل و یا مدیریت اجرایی ⸎ تجربه توسعه استراتژی های سازمانی و پیاده سازی آنها ⸎ تجربه مدیریت به حوزه های مالی و عملکردی سازمان ⸎ تجربه فعالیت در شرکت های خصوصی ⸎ تجربه فعالیت در حوزه های صنایع شیمیایی و روانکاری شایستگی های فنی مورد انتظار ⸎ آشنایی با مدیریت راهبردی ⸎ آشنایی با اصول حاکمیت شرکتی ⸎ توانایی تعامل و همسوسازی اعضای هییت مدیره ⸎ آشنایی با امور حقوقی و قراردادی(قانون تجارت، کار، امور مالیاتی و ...) ⸎ آشنایی با مدیریت مالی، برنامه ریزی و بودجه بندی ⸎ مدیریت ذی نفعان بیرونی ⸎ آشنایی با زنجیره ارزش شرکت های تابعه هلدینگ ⸎ آشنایی با مدیریت انتقال تکنولوژی ⸎ آشنایی با فرایندهای عملیاتی و مدیریتی مکانیزه ⸎ آشنایی با مدیریت ریسک شایستگی های رفتاری ⸎ سازگاری و انعطاف پذیری(تاب آوری) ⸎ برانگیختگی همکاری مدیران اجرایی ⸎ ارتباطات و مدیریت تعارض ⸎ نفوذ و تاثیرگذاری ⸎ برنامه ریزی شغلی کارکنان ⸎ نتیجه گرایی ⸎ جهت دهی ⸎ قضاوت و تصمیم گیری توانایی های شناختی ⸎ تفکر تحلیلی – سیستمی کمی ⸎ تفکر تحلیلی – سیستمی کیفی

نوع استخدام

  • تمام وقت

رده سازمانی