سرپرست حسابداری

سیگما گستر آریا

تهران

منتشر شده 1 ماه پیش

توضیحات

● ﻃﺒﻘﻪ‌ﺑﻨﺪی، ﺛﺒﺖ و ﺗﺠﺰﯾﻪوﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﻨﺎد ﺣﺴﺎﺑﺪاری. ● ﺗﻬﯿﻪ و ارﺳﺎل اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ارزش اﻓﺰوده و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻋﻤﻠﮑﺮد. ● ﺗﻬﯿﻪ و ارﺳﺎل ﮔﺰارش‌های ﻓﺼﻠﯽ. ● ﺗﻬﯿﻪ و ارﺳﺎل ﻟﯿﺴﺖ ﺑﯿﻤﻪ و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﭘﺮﺳﻨﻞ. ● ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارش‌های ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﺑﻮدﺟﻪ. ● ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارش‌های ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه. ● بررسی فرآیند عملیات اخذ انواع ضمانتنامه از بانک‌ها. ● انجام حسابداری فروش و پیگیری مطالبات. ● انجام حسابداری حقوق و دستمزد. ● تهیه گزارش‌های مدیریتی. ● تهیه صورت‌های مالی شرکت. ● گردآوری مدارک و پاسخگویی به حسابرسان بیمه و ممیزان مالیاتی.

پیش‌نیازها

● آشنایی کامل با صورت‌های مالی شرکت‌ها. ● آشنا با قوانین مالیاتی و بیمه تأمین اجتماعی. ● آشنایی کامل با گزارش حسابرسی صورت مالی شرکت‌ها. ● توانایی تحلیل اقلام صورت‌های مالی شرکت‌ها. ● آشنا با حسابداری و استانداردهای حسابداری. ● آشنا با حسابرسی و استانداردهای حسابرسی. ● آشنایی کامل با نرم‌افزارهای ورد و اکسل. ● داشتن حداقل مدرک کارشناسی در رشتۀ حسابداری. ● داشتن حداقل 3 سال سابقۀ کاری در حوزۀ فروش و پیمانکاری. ● فردی مسئولیت پذیر و متعهد به سازمان. ● فردی منظم و وقت شناس. ● محدودۀ سنی: 25 تا 35 سال.

نوع استخدام

  • تمام وقت

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،