توضیحات

 • ترسیم نقشه فرایندهای کسب‌وکار.
 • ایجاد و نگهداری مخزن فرآیندهای شرکت با بهره­ گیری از ابزارهای نرم ­افزاری مناسب این حوزه.
 • شناسایی، تحلیل، مستندسازی و مدل­سازی فرآیندهای شرکت، نگهداری و به روزرسانی آنها در مخزن فرآیندی.
 • برگزاری جلسات مشترک با مالکان فرآیند برای شناسایی، تحلیل، مستندسازی و نگهداشت فرآیندها.
 • پایش مستمر فرآیندهای شرکت، شناسایی تغییرات حاکم بر فرآیندها و به روزرسانی مستندات و مدل های فرآیندی.
 • نگهداشت ساختار کلان شرکت، شناسایی تغییرات حاکم بر ساختار و به روزرسانی مستمر ساختار سازمانی.
 • تهیه گزارش پیشرفت عملکرد تحقق برنامه عملیاتی شرکت و پروژه.
 • بررسی طرح ­ریزی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت شرکت.
 • شناسایی، هماهنگی و پیگیری استقرار سایر سیستم­ های مدیریت کیفیت در شرکت با همکاری واحدهای متولی.

پیش‌نیازها

 • مسلط به زبان­‌های مدلسازی فرآیندها به ویژه BPMN.
 • مسلط به ورد و اکسل.
 • آشنایی با ابزارهای مدلسازی فرآیندها خصوصاً Enterprise Architect.
 • آشنا با مفاهیم چارت سازمانی.
 • آشنا با مفاهیم برنامه­‌ریزی راهبردی و عملیاتی، متدولوژی­‌های برنامه ‌ریزی راهبردی و برنامه ‌ریزی عملیاتی به ویژه BSC و OKR.
 • آشنایی با نظام جامع مدیریت کیفیت (IMS) و استانداردهای مربوطه.
 • مسلط به مفاهیم تجزیه‌وتحلیل سیستم­‌های اطلاعاتی.

To see more jobs that fit your career