Project Document Management Specialist

Abidi Pharmaceuticals Tehran

Posted 3 months ago

توضیحات

  • تهیه ساختار شکست بانک اطلاعاتی مدارک مهندسی پروژه (MDR).
  • مشارکت در تهیه فرم‌های بخش DCC.
  • پیگیری روند طراحی، توزیع، گردش، بررسی و تکمیل مدارک و مستندات مهندسی پروژه.
  • تهیه گزارش‌های مورد نیاز دوره‌ای کنترل مدارک مهندسی.
  • آرشیو فیزیکی و الکترونیکی مدارک و مستندات.

پیش‌نیازها

  • آشنایی با رویه کدگذاری مدارک مهندسی.
  • مهارت برقراری ارتباط موثر با کارشناسان سایر بخش‌های پروژه.
  • مهارت کار با نرم‌افزارهای مرتبط در حوزه مدیریت مدارک.
  • مهارت استفاده از مایکروسافت آفیس.

To see more jobs that fit your career