توضیحات

  • برنامه‌ریزی اقتصاد تولید.
  • نهایی‌سازی و صحه‌گذاری برآورد منابع زمانی و انسانی موارد مورد نیاز برای تولید محصولات.
  • رعایت استانداردهای تولیدی.
  • همکاری با واحد فنی در پروسه تحقق محصول.
  • همکاری مهندسی در ارزیابی و امکان‌سنجی طرح‌ها و پروژه جدید.
  • سازماندهی و ایجاد انگیزش قوی و در کارکنان.

پیش‌نیازها

  • توانایی رعایت استانداردهای تولیدی.
  • مسلط به نگهداری و حفاظت ماشین‌آلات.

To see more jobs that fit your career