District Supervisor

Persia Khodro

Tehran

Posted 4 months ago

توضیحات

● بررسی و تحلیل وضعیت بازار و ارائه گزارش از آن. ● توسعه بازار و ارائه پیشنهادات و راهکارهای مناسب. ● انجام امور نظارتی و بازرسی از منطقه. ● شناسایی فرصت‌های جدید و نوظهور در بازار و بکارگیری استراتژی‌های مناسب. ● استخدام و آموزش کارکنان جدید برای منطقه.

پیش‌نیازها

● آشنایی با بازار و کسب و کارهای خودرویی. ● توانایی انجام امور نظارتی و بازرسی. ● توانایی انجام گزارش دهی و تحلیل وضعیت بازار. ● آشنا به اصول توسعه بازار. ● آشنا به حوزه خودرو و صنایع وابسته. ● توانایی برنامه‌ریزی و اجرای استراتژی‌های مناسب.

To see more jobs that fit your career