درباره دکرا (گروه کفائیان)

وبسایت:

مدیر عامل:

سال تأسیس:

صنعت:

تولید و فرآیند

تعداد کارمندان:

10-49کارمند

موقعیت:

ایران,

آدرس:

موقعیت دکرا (گروه کفائیان) بر روی نقشه مشخص نشده‌است.