درباره الغنیم اینداستریز

وبسایت:

مدیر عامل:

سال تأسیس:

صنعت:

-

تعداد کارمندان:

-

موقعیت:

,

آدرس:

موقعیت الغنیم اینداستریز بر روی نقشه مشخص نشده‌است.