توضیحات

  • تجزیه‌وتحلیل و طراحی فرآیندهای واحد فناوری اطلاعات.
  • نظارت بر اجرای فرآیندهای تدوین شده.
  • تدوین فرایندهای مرتبط با مدیریت سرویس فناوری اطلاعات.
  • تدوین گزارشات و مستندات سازمانی.

پیش‌نیازها

  • مسلط به استانداردها و چارچوب حوزه فناوری اطلاعات (ITIL & LoBit).
  • مهارت کافی در حوزه Manage Engine Service Desk.
  • روحیه انجام کار تیمی.
  • توانایی تجزیه‌وتحلیل بالا و ارائه ایده.

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،