Regional Manager

Kourosh Investment Group Birjand

Posted 2 months ago

توضیحات

  • مدیریت و برنامه‌ریزی منابع، نظارت، کنترل و هدایت فعالیت‌های منطقه برای توسعه فروشگاه‌ها در سطح استان و افزایش کیفیت فروش فروشگاه‌ها.
  • مدیریت منابع انسانی منطقه.

پیش‌نیازها

  • دارای تفکر سیستمی و توانایی پیاده‌سازی کامل سیستم‌ها.
  • دارای روحیه یادگیرندگی به منظور تسلط به سامانه‌ها و نرم‌افزارهای اطلاعاتی.
  • توانایی تحلیل اطلاعات و به‌کارگیری آمارهای موجود.
  • توانایی اداره منطقه با رویکرد سود و زیانی.
  • مسلط به استان و دارای روحیه عملیاتی و پای کار بودن به منظور بازدیدهای مستمر در سطح استان.

نوع استخدام

  • تمام وقت

رده سازمانی

جزییات

نوع استخدام

  • تمام وقت

رده سازمانی

To see more jobs that fit your career