توضیحات

  • طراحی سیستم آب و فوم آتش‌نشانی.
  • طراحی Fire Proofing.
  • طراحی سیستم F&G.
  • تهیه مدارک Hazard Source List و Hazard Area Classification.

پیش‌نیازها

  • حداقل دو سال سابقه کاری در شرکت‌های مشاوره مهندسی.
  • آشنایی کامل با استانداردهای مربوطه.
  • آشنایی کامل با مدارک و رویه‌های مهندسی و طراحی.
  • آشنا با سیستم آب و فوم آتش‌نشانی.

نوع استخدام

  • تمام وقت

رده سازمانی

جزییات

نوع استخدام

  • تمام وقت

رده سازمانی

To see more jobs that fit your career