جدید
حذف فیلترها
1 ماه پیش

توضیحات

 • مدیریت پسماند گل حفاری
 • بررسی روش‌ها و تجهیزات مورد نیاز مدیریت پسماند گل حفاری.
 • ارزیابی اقتصادی پروژه.
 • برنامه‌ریزی پروژه.
 • مطابقت فرایند با قوانین زیست محیطی کشور.
 • ارتباط با شرکت‌های حفاری.

پیش‌نیازها

 • آشنایی با مایکروسافت آفیس.
 • روحیه پژوهش و پیگیری.
 • مشتاق کار تیمی.
 • توانایی انجام وظایف محوله به صورت مستقل و نیز در قالب کار گروهی.
 • توانایی جستجو اینترنتی و تهیه گزارش.
 • توانایی ارزیابی اقتصادی پروژه.