NEW
Clear Filters
12 days ago

توضیحات

  • مدیریت و رهبری تیم.
  • آموزش پرسنل.
  • ارائه راه‌حل‌های سریع و کاربردی.
  • شناسایی بازار هدف و مشتریان بالقوه فروش.
  • استخدام پرسنل مورد نیاز.
  • تعیین سیاست و خط مشی در حوزه نفوذ به بازار.