بسته‌های پریمیوم

بسته‌ی پریمیوم مناسب خود را انتخاب کنید

Standard
95,000تومان
یک ماهه
Who Viewed Your CV

مشاهده شرکت‌هایی که رزومه شما را دیده‌اند

Applied Jobs Status

مشاهده وضعیت رزومه‌های ارسالی

Boost in Search

بالابودن در جستجوی کارفرماها

Ready Badge

تعریف نشان آماده به کار

SMS Notification

اطلاع از جدیدترین فرصت‌های شغلی

پیشنهادی

VIP
145,000تومان
یک ماهه
Who Viewed Your CV

مشاهده شرکت‌هایی که رزومه شما را دیده‌اند

Applied Jobs Status

مشاهده وضعیت رزومه‌های ارسالی

Boost in Search

بالابودن در جستجوی کارفرماها

Ready Badge

تعریف نشان آماده به کار

SMS Notification

اطلاع از جدیدترین فرصت‌های شغلی

Be Top of Apply

بالارفتن رزومه در بین تمام رزومه‌های ارسالی

Applicant Insights

مقایسه خود با سایر کارجویان

Salary

مشاهده حقوق شرکت‌ها

تخفیف (۳۲٪)
VIP (3 Months)
295,000تومان
سه ماهه
Who Viewed Your CV

مشاهده شرکت‌هایی که رزومه شما را دیده‌اند

Applied Jobs Status

مشاهده وضعیت رزومه‌های ارسالی

Boost in Search

بالابودن در جستجوی کارفرماها

Ready Badge

تعریف نشان آماده به کار

SMS Notification

اطلاع از جدیدترین فرصت‌های شغلی

Be Top of Apply

بالارفتن رزومه در بین تمام رزومه‌های ارسالی

Applicant Insights

مقایسه خود با سایر کارجویان

Salary

مشاهده حقوق شرکت‌ها

خدمات پریمیوم
Salary VIP

با ارتقای سرویس خود به پریمیوم VIP از حدود حقوق درج شده توسط کارفرمایان برای آگهی‌ها مطلع شده و همچنین اطلاعاتی در رابطه با متوسط حقوق دریافتی دسته‌های شغلی دریافت خواهید کرد.

Salary VIP

با ارتقای سرویس خود به پریمیوم VIP از حدود حقوق درج شده توسط کارفرمایان برای آگهی‌ها مطلع شده و همچنین اطلاعاتی در رابطه با متوسط حقوق دریافتی دسته‌های شغلی دریافت خواهید کرد.

Salary VIP

با ارتقای سرویس خود به پریمیوم VIP از حدود حقوق درج شده توسط کارفرمایان برای آگهی‌ها مطلع شده و همچنین اطلاعاتی در رابطه با متوسط حقوق دریافتی دسته‌های شغلی دریافت خواهید کرد.

Salary VIP

با ارتقای سرویس خود به پریمیوم VIP از حدود حقوق درج شده توسط کارفرمایان برای آگهی‌ها مطلع شده و همچنین اطلاعاتی در رابطه با متوسط حقوق دریافتی دسته‌های شغلی دریافت خواهید کرد.

Salary VIP

با ارتقای سرویس خود به پریمیوم VIP از حدود حقوق درج شده توسط کارفرمایان برای آگهی‌ها مطلع شده و همچنین اطلاعاتی در رابطه با متوسط حقوق دریافتی دسته‌های شغلی دریافت خواهید کرد.

Salary VIP

با ارتقای سرویس خود به پریمیوم VIP از حدود حقوق درج شده توسط کارفرمایان برای آگهی‌ها مطلع شده و همچنین اطلاعاتی در رابطه با متوسط حقوق دریافتی دسته‌های شغلی دریافت خواهید کرد.

Salary VIP

با ارتقای سرویس خود به پریمیوم VIP از حدود حقوق درج شده توسط کارفرمایان برای آگهی‌ها مطلع شده و همچنین اطلاعاتی در رابطه با متوسط حقوق دریافتی دسته‌های شغلی دریافت خواهید کرد.

Salary VIP

با ارتقای سرویس خود به پریمیوم VIP از حدود حقوق درج شده توسط کارفرمایان برای آگهی‌ها مطلع شده و همچنین اطلاعاتی در رابطه با متوسط حقوق دریافتی دسته‌های شغلی دریافت خواهید کرد.

Salary VIP

با ارتقای سرویس خود به پریمیوم VIP از حدود حقوق درج شده توسط کارفرمایان برای آگهی‌ها مطلع شده و همچنین اطلاعاتی در رابطه با متوسط حقوق دریافتی دسته‌های شغلی دریافت خواهید کرد.

Salary VIP

با ارتقای سرویس خود به پریمیوم VIP از حدود حقوق درج شده توسط کارفرمایان برای آگهی‌ها مطلع شده و همچنین اطلاعاتی در رابطه با متوسط حقوق دریافتی دسته‌های شغلی دریافت خواهید کرد.

Salary VIP

با ارتقای سرویس خود به پریمیوم VIP از حدود حقوق درج شده توسط کارفرمایان برای آگهی‌ها مطلع شده و همچنین اطلاعاتی در رابطه با متوسط حقوق دریافتی دسته‌های شغلی دریافت خواهید کرد.

Salary VIP

با ارتقای سرویس خود به پریمیوم VIP از حدود حقوق درج شده توسط کارفرمایان برای آگهی‌ها مطلع شده و همچنین اطلاعاتی در رابطه با متوسط حقوق دریافتی دسته‌های شغلی دریافت خواهید کرد.

Salary VIP

با ارتقای سرویس خود به پریمیوم VIP از حدود حقوق درج شده توسط کارفرمایان برای آگهی‌ها مطلع شده و همچنین اطلاعاتی در رابطه با متوسط حقوق دریافتی دسته‌های شغلی دریافت خواهید کرد.

Salary VIP

با ارتقای سرویس خود به پریمیوم VIP از حدود حقوق درج شده توسط کارفرمایان برای آگهی‌ها مطلع شده و همچنین اطلاعاتی در رابطه با متوسط حقوق دریافتی دسته‌های شغلی دریافت خواهید کرد.

Salary VIP

با ارتقای سرویس خود به پریمیوم VIP از حدود حقوق درج شده توسط کارفرمایان برای آگهی‌ها مطلع شده و همچنین اطلاعاتی در رابطه با متوسط حقوق دریافتی دسته‌های شغلی دریافت خواهید کرد.

Salary VIP

با ارتقای سرویس خود به پریمیوم VIP از حدود حقوق درج شده توسط کارفرمایان برای آگهی‌ها مطلع شده و همچنین اطلاعاتی در رابطه با متوسط حقوق دریافتی دسته‌های شغلی دریافت خواهید کرد.

Salary VIP

با ارتقای سرویس خود به پریمیوم VIP از حدود حقوق درج شده توسط کارفرمایان برای آگهی‌ها مطلع شده و همچنین اطلاعاتی در رابطه با متوسط حقوق دریافتی دسته‌های شغلی دریافت خواهید کرد.

Salary VIP

با ارتقای سرویس خود به پریمیوم VIP از حدود حقوق درج شده توسط کارفرمایان برای آگهی‌ها مطلع شده و همچنین اطلاعاتی در رابطه با متوسط حقوق دریافتی دسته‌های شغلی دریافت خواهید کرد.

Salary VIP

با ارتقای سرویس خود به پریمیوم VIP از حدود حقوق درج شده توسط کارفرمایان برای آگهی‌ها مطلع شده و همچنین اطلاعاتی در رابطه با متوسط حقوق دریافتی دسته‌های شغلی دریافت خواهید کرد.

Salary VIP

با ارتقای سرویس خود به پریمیوم VIP از حدود حقوق درج شده توسط کارفرمایان برای آگهی‌ها مطلع شده و همچنین اطلاعاتی در رابطه با متوسط حقوق دریافتی دسته‌های شغلی دریافت خواهید کرد.

Salary VIP

با ارتقای سرویس خود به پریمیوم VIP از حدود حقوق درج شده توسط کارفرمایان برای آگهی‌ها مطلع شده و همچنین اطلاعاتی در رابطه با متوسط حقوق دریافتی دسته‌های شغلی دریافت خواهید کرد.

Salary VIP

با ارتقای سرویس خود به پریمیوم VIP از حدود حقوق درج شده توسط کارفرمایان برای آگهی‌ها مطلع شده و همچنین اطلاعاتی در رابطه با متوسط حقوق دریافتی دسته‌های شغلی دریافت خواهید کرد.

Salary VIP

با ارتقای سرویس خود به پریمیوم VIP از حدود حقوق درج شده توسط کارفرمایان برای آگهی‌ها مطلع شده و همچنین اطلاعاتی در رابطه با متوسط حقوق دریافتی دسته‌های شغلی دریافت خواهید کرد.

Salary VIP

با ارتقای سرویس خود به پریمیوم VIP از حدود حقوق درج شده توسط کارفرمایان برای آگهی‌ها مطلع شده و همچنین اطلاعاتی در رابطه با متوسط حقوق دریافتی دسته‌های شغلی دریافت خواهید کرد.

Salary 

VIP

با ارتقای سرویس خود به پریمیوم VIP از حدود حقوق درج شده توسط کارفرمایان برای آگهی‌ها مطلع شده و همچنین اطلاعاتی در رابطه با متوسط حقوق دریافتی دسته‌های شغلی دریافت خواهید کرد.

مزایای پریمیوم
3X
سریع‌ترین استخدام

کارجویان پریمیوم بطور میانگین ۳ برابر سریع‌تر از دیگر کارجویان استخدام می‌شوند

250%
بازدید بیشتر رزومه

رزومه کارجویان پریمیوم حدوداً ۲.۵ برابر بیشتر از دیگر کارجویان، توسط شرکت‌ها دیده می‌شوند.

$
حقوق بیشتر

به علت اطلاع از حقوق شرکت‌ها، کارجویان VIP به‌طور متوسط ۲۰ درصد می‌توانند شرکت‌های با حقوق بیشتر را انتخاب کنند

سؤالات متداول
چرا باید حساب کاربری‌ام را به پریمیوم ارتقا دهم؟

برای هر آگهی شغلی صدها متقاضی کار وجود دارد و به این علت بسیار اتفاق می‌افتد که رزومه‌هایی حتی با داشتن بهترین تجارب و مهارت‌های کاری، توسط کارفرمایان دیده نمی‌شوند. سرویس پریمیوم، امکانات ویژه‌ای برای کارجو دارد و به او این امکان را می‌دهد تا زودتر از فرصت‌های شغلی مطلع شود، رزومه او در جستجو بیشتر توسط شرکت‌ها دیده شود و در مقابل دیگر کارجویان موقعیت بهتری پیدا کنند.

آیا باید سرویس پریمیوم خود را هر ماه تمدید کنم؟

سرویس پریمیوم تمام آنچه شما برای افزایش شانس پیداکردن شغل رویایی خود نیاز دارید را در اختیار شما قرار می‌دهد. بیشتر کاربران پریمیوم در سریع‌ترین زمان ممکن به اهداف حرفه‌ای خود می‌رسند بنابراین نیازی به تمدید چندین باره این سرویس نخواهید داشت.

آیا بعد از خرید پریمیوم VIP، رزومه‌های شغلی ارسال شده قبلی من نیز بالاتر از سایر رزومه‌ها نشان داده میشود؟

تمام رزومه‌های شغلی قبلی شما نیز در بالای رزومه دیگر کارجویان قرار خواهد گرفت.

کدام سرویس پریمیوم برای من بهتر است؟

سرویس پریمیوم VIP دارای خدمات ویژه‌ای برای کاربران است. در این سرویس، هنگام ارسال رزومه به آگهی شغلی، رزومه شما از سایر کارجویان در موقعیت بالاتری نشان داده خواهدشد، کلمات کلیدی مرتبط با سابقه کار و تحصیلات شما در نتایج جستجوی کارفرما در بالاترین سطح نمایش داده خواهدشد و در نهایت می‌توانید رزومه خود را با سایر کارجویان مقایسه کنید و همچنین از حدود حقوق آگهی‌های شغلی مطلع باشید.

آیا برای یافتن شغل در ایران‌تلنت، اشتراک پریمیوم لازم است؟

خیر، پرکردن رزومه و ارسال آن برای شرکت‌ها بصورت رایگان می‌باشد اما با سرویس پریمیوم، شما ابزارهای پیشرفته‌ای برای نمایش بیشتر رزومه خود و همچنین قرارگرفتن در موقعیت بالاتری نسبت به دیگر رقبا دارید و در نهایت می‌توانید بسیار سریع‌تر شغل ایده‌آل خود را پیدا کنید.

اگر الان عضو سرویس پریمیوم شوم آیا می‌توانم ببینم قبلاً چه شرکت‌هایی رزومه من را دیده‌اند؟

بله، می‌توانید ببینید چه کسی رزومه شما را در ۶۰ روز گذشته مشاهده کرده‌است.