فیلترها:

گروه شغلی

استان

صنعت

رده سازمانی

تحصیلات

زمان درج شغل

حذف فیلترها
منتشر شده 2 دقیقه پیش

توضیحات

-مسلط به طراحی مدل های مفهومی پژوهش کمی(بر اساس تشخیص مساله پژوهش) -مسلط به جمع آوری Pool of items -مسلط به تشخیص مقیاس مناسب برای پرسشنامه -مسلط به روش های نمونه گیری و محاسبه تعداد نمونه مناسب -مسلط به محاسبه اعتبار محتوا ،اعتبار صوری، اعتبار سازه و انواع پایانی -مسلط به نرم افزار SPSS و همچنین آشنایی با یکی از نرم افزارهای LISREL ,Amos یا SmartPLS -مسلط به تحلیل نتایج محاسبات آماری جهت ارائه پیشنهاد های مدیریتی و کاربردی و تدوین گزارش های کارشناسی و گزارش های مدیریتی.

پیش‌نیازها

-دارای روابط عمومی قوی -روحیه کار تیمی و توانایی مدیریت پروژ ه ها -توانایی تحمل فشار کاری و استرس -منظم و دقیق. -تجربه/دانش بازاریابی. -با استعداد و با انگیزه. -مهارتهای تحلیلی و تفکر انتقادی قوی. -مهارت عالی انگلیسی شفاهی و نوشتاری

نوع استخدام

  • تمام وقت

رده سازمانی