کارشناس حسابداری خزانه

شرکت طراحی و مهندسی قطعات کرمان خودرو

تهران

منتشر شده 1 ماه پیش

توضیحات

● ثبت اسناد دریافت و پرداخت. ● ثبت چکهای دریافتی از طرف حسابها. ● صدور چکهای پرداختی طبق دستور پرداخت. ● تحویل و رسید پرداخت از چک به مشتری. ● دریافت و ثبت چکها و سفته و ضمانت های طرف حسابها. ● زمانبندی جهت پرداخت چک بطرف حسابها. ● تحویل اسناد ضمانت نامه طرف حسابها پس از اخذ تاییدیه ها. ● زمانبندی و درخواست جهت صدور دسته چک جدید. ● ثبت چکها و اسناد پرداختی در سیستم. ● ارائه هر گونه گزارشات مربوطه وکلیه امور که از طرف شرکت به خزانه داری محول می شود. ● پرداخت حقوق کارکنان طبق آیین نامه های داخلی مدیریت داراییهای جاری.

پیش‌نیازها

طبقه بندی و نگهداری اسناد ضمانت نامه طبقه بندی و نگهداری چکهای دریافتی از مشتریان نگهداری کلیه اسناد مالی مربوط به خزانه نگهداری چکهای برگشتی تا زمان استرداد بک آپ از نرم افزار حسابداری بصورت دوره ای استفاده از دفتر چک علاوه بر نرم افزار حسابداری استفاده از دفتر صندوق علاوه بر نرم افزار حسابداری شرح وظایف حسابدار خزانه از جهت ارائه گزارشات تسلط کامل به نرم افزار رایورز

نوع استخدام

  • تمام وقت

رده سازمانی

نوع استخدام

  • تمام وقت

رده سازمانی

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،