مسئول دفتر

سبحان انکولوژي

تهران

منتشر شده 2 ماه پیش

توضیحات

● پاسخگویی به کلیۀ مکالمات تلفنی مدیرعامل و برقراری ارتباط بین مدیرعامل و مراجع مختلف. ● پاسخگویی به ارباب رجوع و راهنمایی و تعیین وقت. ● تایپ و پرینت نامه‌های مربوط به مدیرعامل. ● انجام هماهنگی جهت برگزاری جلسات. ● ارسال نامه‌های صادره و ثبت در سیستم بعد از امضای مدیرعامل. ● تنظیم گزارش‌های مدیریتی و صورتجلسات مربوطه.

پیش‌نیازها

● داشتن مدرک کارشناسی در رشته‌های مدیریت، حسابداری یا روابط عمومی. ● مسلط به تایپ فارسی و انگلیسی. ● آشنایی کامل با ثبت و صدور نامه‌ها. ● آشنایی با روش‌های صدور ارسال مراسلات. ● داشتن روابط عمومی بسیار خوب.

نوع استخدام

  • نیمه وقت

رده سازمانی

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،