کارشناس آزمایشگاه شیمی

نیلپر

رباط کریم

منتشر شده 6 ماه پیش

توضیحات

● تهيه ليست كلي ابزارآلات و تجهيزات كنترلی و کد گذاری و بروزرسانی آنها. ● انجام كليه تستهای عملكردی و تستهاي مخرب بر روي قطعات نيمه ساخته و يا نمونه هاي طراحي شده. ● ارائه تاييديه محصولات نمونه و نيز ابزارهاي ساخته شده پس از انجام آزمايشات مربوطه. ● مشاركت در تعيين جنس مواد مصرفي از طريق آ‍زمايشات مختلف. ● تصديق قطعات و محصولات پس از انجام آزمايشات گوناگون.

پیش‌نیازها

● آشنایی با آبکاری نیکل کروم. ● آشنایی با دانش آزمایشگاه و آزمایش های فیزیکی. ● آشنایی با کنترل کیفیت و ابزار و فنون مهندسی کیفیت.

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،