Accounting Expert

Bonda Development Group

Tehran

Posted a month ago

توضیحات

● ثبت و نگهداری حساب‌های خزانه. ● انجام مراودات لازم با بانک‌ها از جمله آماده‌سازی و پیگیری اخذ تسهیلات از بانک‌ها. ● انجام سایر امور مربوط به خزانه‌داری. ● کنترل و پیگیری حساب‌های دریافتنی و پرداختنی. ● ثبت و صدور اسناد حسابداری. ● تهیه گزارش‌های عمومی.

پیش‌نیازها

● توانایی کنترل و پیگیری حساب‌های دریافتنی و پرداختنی. ● توانایی ثبت و صدور اسناد حسابداری. ● آشنایی با بهای تمام شده. ● توانایی تهیه گزارش‌های عمومی.

نوع استخدام

  • تمام وقت

رده سازمانی

To see more jobs that fit your career