درباره فکور

وبسایت:

مدیر عامل:

سال تأسیس:

صنعت:

مخابراتی

تعداد کارمندان:

50-99کارمند

موقعیت:

ایران,

آدرس:

موقعیت فکور بر روی نقشه مشخص نشده‌است.