مشاهده و دریافت گزارش حقوق و دستمزد ۹۵

گزارش آماری حقوق و دستمزد در سال 1394


سومین گزارش حقوق و دستمزد ایران تلنت شامل موضوعات زیر می باشد:

     •    میزان حقوق و دستمزد متخصصان و مدیران در 22 گروه شغلی،
          به تفکیک سابقه کار و رده سازمانی
     •    دریافتی بر اساس نوع دانشگاه و سطح تحصیلات
     •    برنامه کاری شاغلین برای سال جدید
     •    وضعیت مسکن شاغلین
Download Full Report

Please keep me informed of similar employment-related news & research in the future.

(have the report PDF sent to
your email address above)

(Download report PDF now and
save it on your computer)
> مطالعه خلاصه گزارش حقوق و دستمزد 1394
شامل خلاصه یک صفحه ای از گزارش است.
> گزارش آماری حقوق و دستمزد 1394
میزان حقوق و دستمزد بر اساس سابقه کار و رده سازمانی در این گزارش آورده شده است.
> گزارش تکمیلی حقوق و دستمزد 1394 (ویژه مدیران)
میزان حقوق و دستمزد علاوه بر سابقه کار و رده سازمانی، بر اساس حوزه فعالیت و سایز شرکت عنوان شده است.