گزارش آماری حقوق و دستمزد در سال 1392


اولین گزارش حقوق و دستمزد ایران تلنت شامل موضوعات زیر می باشد:

     •    میزان حقوق و دستمزد متخصصان و مدیران در 23 گروه شغلی،
          به تفکیک سابقه کار و رده سازمانی
     •    دریافتی بر اساس نوع دانشگاه و سطح تحصیلات
     •    دریافتی در شرکت های خارجی
     •    میزان افزایش حقوق در شرکتهای مختلف
Download Full Report

Please keep me informed of similar employment-related news & research in the future.

(have the report PDF sent to
your email address above)

(Download report PDF now and
save it on your computer)